Select Page

ความหมายของ สีมงคลเสริมดวงพนัน ต่างๆ มีดังนี้

  • สีบริวาร ช่วยเสริมสร้างบริวาร
  • สีอายุ ช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • สีเดช ช่วยเสริมสร้างความมีสง่าราศี
  • สีแห่งศรี ช่วยเสริมสร้างความเมตตาให้คนหลงไหล
  • สีมูละ ช่วยเสริมด้านโชคลาภทำให้ค้าง่ายขายคล่อง
  • สีอุตสาหะ ช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข็มแข็ง ช่วยสร้างความสำเร็จ
  • สีมนตรี ช่วยเสริมสร้างเมตตาของคนที่อุปถัมถ์ค้ำชู ช่วยเหลือ
  • สีกาลกิณี ต่อดวงชะตาคนเกิดวันต่างๆ ไม่นิยมใช้
สีประจำคนเกิดวันอาทิตย์สีแดง เป็นสีบริวารสีขาว สีเหลือง เป็นสีอายุสีชมพู เป็นสีเดชสีเขียว เป็นสีแห่งศรีสีดำ เป็นสีมูละสีส้ม เป็นสีอุตสาหะสีเทา เป็นสีมนตรีสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีกาลกิณีสีประจำคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)สีเทา เป็นสีบริวารสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีอายุสีแดง เป็นสีเดชสีขาว สีเหลือง เป็นสีแห่งศรีสีชมพู เป็นสีมูละสีเขียว เป็นสีอุตสาหะสีม่วง สีดำ เป็นสีมนตรีสีส้ม เป็นสีกาลกิณี
สีประจำคนเกิดวันจันทร์สีขาว สีเหลือง เป็นสีบริวารสีชมพู เป็นสีอายุสีเขียว เป็นสีเดชสีม่วง สีดำ เป็นสีแห่งศรีสีส้ม เป็นสีมูละสีเทา เป็นสีอุตสาหะสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีมนตรีสีแดง เป็นสีกาลกิณีสีประจำคนเกิดวันพฤหัสบดีสีส้ม เป็นสีบริวารสีเทา เป็นสีอายุสีฟ้า น้ำเงิน เป็นสีเดชสีแดง เป็นสีแห่งศรีสีขาว เหลือง เป็นสีมูละสีชมพู เป็นสีอุตสาหะสีเขียว เป็นสีมนตรีสีม่วง สีดำ เป็นสีกาลกิณี
สีประจำคนเกิดวันอังคารสีชมพู เป็นสีบริวารสีเขียว เป็นสีอายุสีม่วง สีดำ เป็นสีเดชสีส้ม เป็นสีแห่งศรีสีเทา เป็นสีมูละสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีอุตสาหะสีแดง เป็นสีมนตรีสีขาว สีเหลือง เป็นสีกาลกิณีสีประจำคนเกิดวันศุกร์สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีบริวารสีแดง เป็นสีอายุสีขาว สีเหลือง เป็นสีเดชสีชมพู เป็นสีแห่งศรีสีเขียว เป็นสีมูละสีม่วง สีดำ เป็นสีอุตสาหะสีส้ม เป็นสีมนตรีสีเทา สีน้ำเงิน เป็นสีกาลกิณี
สีประจำคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)สีเขียว เป็นสีบริวารสีม่วง สีดำ เป็นสีอายุสีส้ม เป็นสีเดชสีเทา เป็นสีแห่งศรีสีฟ้า สัน้ำเงิน เป็นสีมูละสีแดง เป็นสีอุตสาหะสีขาว สีเหลือง เป็นสีมนตรีสีชมพู เป็นสีกาลกิณีสีประจำคนเกิดวันเสาร์สีม่วง สีดำ เป็นสีบริวารสีส้ม สีเหลือง เป็นสีอายุสีเทา เป็นสีเดชสีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งศรีสีแดง เป็นสีมูละสีขาว สีเหลือง เป็นสีอุตสาหะสีชมพู เป็นสีมนตรีสีเขียว สีน้ำเงิน เป็นสีกาลกิณี
สีมงคลเสริมดวงพนัน
ตารางแสดง สีมงคลเสริมดวงพนัน ของวันต่างๆ